No announcement available or all announcement expired.

1. Profesinės reabilitacijos paslaugų tikslas

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis poveikio priemonėmis.

Profesinė reabilitacija – tai neįgaliųjų žmonių integravimas į darbo rinką, padedant jiems įgyti naują profesiją.

2. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį asmenims nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašu.

ATRANKOS KRITERIJAI:

 • asmuo įregistruotas teritorinėje darbo biržoje;
 • asmens darbingumo lygis yra nuo 0 iki 45 procentų;
 • iki nustatyto asmens darbingumo lygio termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip 6 mėnesiai;
 • asmuo priskirtas tikslinei grupei – nepasirengęs darbo rinkai, motyvuotas.

PRIORITETAI:

 • asmenys, kuriems darbingumo lygis nustatytas pirmą kartą;
 • asmenys, kuriems nuo pirmo darbingumo lygio nustatymo praėjo ne daugiau kaip dveji metai;
 • asmenys, kurie numato įsidarbinti pagal turimą kvalifikaciją;
 • asmenys, kurie motyvuoti įgyti paklausią darbo rinkoje kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas;
 • asmenys, kuriems yra numatomos įsidarbinimo galimybės;
 • asmenys, kurie nėra dalyvavę profesinės reabilitacijos programoje ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

PRIORITETINĖS TIKSLINĖS GRUPĖS:

 • nekvalifikuoti asmenys;
 • ilgalaikiai bedarbiai;
 • asmenys, iki įsiregistravimo Darbo biržoje nedirbę 2 ir daugiau metų;
 • asmenys, iki 29 metų;
 • asmenys, vyresni kaip 50 metų.

PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIS NENUSTATOMAS (neatsižvelgiant į kitus kriterijus), kai:

 • asmeniui reikalinga nuolatinė slauga;
 • asmuo serga sunkia, greitai progresuojančia, nepasiduodančia gydymui liga, kai profesinė reabilitacija ir darbas yra negalimi;
 • yra paskirti griežti gydymo režimo apribojimai paūmėjus ligai, išskyrus asmenis, kuriems paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės.


3. Siuntimo į mokymo įstaigą tvarka

Darbo biržoje įregistruotas asmuo, kuriam nustatytas dalinis darbingumas atvykęs pas jį aptarnaujantį konsultantą yra nukreipiamas pas Darbo biržos specialistus, kurie pagal Kompetencijų vertinimo ir motyvacijos nustatymo metodiką įvertina siunčiamo asmens asmeninių kompetencijų bei motyvacijos atitiktį pasirinktai profesijai.
Įvertinus motyvaciją, TDB skyrių vedėjai priima sprendimą dėl siuntimo nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį. Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį nustato Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Asmuo, ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio gavimo dienos kreipiasi į Darbo biržą.
Darbo birža, ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas įsakymu patvirtina sprendimą ir išduoda asmeniui siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.
Asmuo ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo siuntimo išdavimo datos turi nuvykti į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą.

4. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga sudaro asmeniui individualią profesinės reabilitacijos programą, užtikrinančią sėkmingą integraciją į darbo rinką, ir teikia jam programoje numatytas profesinės reabilitacijos paslaugas.

Profesinės reabilitacijos metu:

 • Įgyjama kvalifikacija
 • Asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje yra mokama profesinės reabilitacijos pašalpa 208,53 EUR. Pašalpa yra mokama ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.
 • Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, kompensuojama asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važinėjančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidos.
 • Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, asmeniui teikiamos apgyvendinimo paslaugos.
 • Teikiamos maitinimo paslaugos.
 • Viešoji įstaiga Profesinio mokymo centro „Žirmūnai" Pietų Lietuvos filialas

  Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091
  Mob. tel. +370 603 79210
  El-paštas: druskininkai@mczirmunai.lt Darbo laikas:
  Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00
  Pietų pertrauka 11:45-12:15