Dokumentai į VIRĖJO, MASAŽUOTOJO, PADAVĖJO-BARMENO, KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS specialybes priimami jau nuo birželio 1 d. per LAMA BPO sistemą.     Dokumentai į VIRĖJO, MASAŽUOTOJO, PADAVĖJO-BARMENO, KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS specialybes priimami jau nuo birželio 1 d. per LAMA BPO sistemą.

Įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas

Mokytis pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas siunčiami atitinkantys profesinio mokymo programos reikalavimus, o Trišalės mokymo sutarties sudarymo atveju – ir darbdavių reikalavimus ir ne anksčiau kaip prieš 3 metus baigę profesinio mokymo programą ir įgiję kvalifikaciją, ar ne anksčiau kaip prieš 1 metus įgiję kompetenciją, išskyrus atvejus, kai dėl sveikatos būklės negali dirbti pagal įgytą kvalifikaciją ar (ir) kompetenciją arba kai neturi teisės dirbti pagal įgytą kompetenciją neturėdamas teisės aktuose nurodyto kvalifikacijos pažymėjimo šie asmenys:

 1. bedarbiai, kurių individualiame užimtumo veiklos plane numatytas profesinis mokymas;
 2. įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai, gavę įspėjimą apie atleidimą iš darbo ir nustatyta tvarka įsiregistravę darbo biržoje.
  Darbo birža profesinį mokymą organizuoja, kai:
 1. sudaroma Trišalė mokymo sutartis tarp darbo biržos, darbdavio ir bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbuotojo;
 2. sudaroma Dvišalė mokymo sutartis, siunčiant bedarbius mokytis pagal tas profesinio mokymo programas, kurias baigę jie galėtų įsidarbinti į Lietuvos darbo biržos atliktų darbo rinkos prognozių metu nustatytas būsimas darbo vietas arba pradėti dirbti pačių bedarbių susirastose darbo vietose ar vykdyti individualią veiklą.

Plačiau apie tai Lietuvos darbo biržos internetiniame puslapyje.

Svarbu žinoti

Darbo birža, prieš išduodama mokymo kuponą profesiniam mokymui finansuoti, įvertina bedarbio individualiame užimtumo veiklos plane numatytą poreikį ir vadovaujasi teritorinės darbo biržos direktoriaus patvirtintais profesinio mokymo prioritetais ir profesinio mokymo dalyvių prioritetinėmis tikslinėmis grupėmis.

Mokymo kuponas – bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža įsipareigoja, neviršydama kupone nurodytos vertės, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui apmokėti už bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbuotojui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo programą.

Svarbu

Asmuo, gavęs mokymo kuponą per 15 dienų nuo jo išdavimo datos, turi pasirinkti profesinio mokymo teikėją iš profesinio mokymo teikėjų sąrašo ir grąžinti darbo biržai užpildytą mokymo kupono II dalį. Negrąžinus mokymo kupono per minėtą terminą, mokymo kuponas laikomas negaliojančiu.

Profesinio mokymo teikėjų pateiktų formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programų sąrašai skelbiami Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

Darbo birža bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo profesiniam mokymui gali skirti ne daugiau kaip 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 MMA kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.

Teritorinė darbo birža mokymosi laikotarpiu padengia:

 • bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų apgyvendinimo išlaidas;
 • kai mokymas vyksta ne jo gyvenamojoje vietoje – nuvykimo į mokymo įstaigą ar praktikos atlikimo vietą ir grįžimo kelionės išlaidas – pagal bedarbio ir įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo darbo biržai pateiktą prašymą dėl kelionės išlaidų kompensavimo, gavusi iš mokymo įstaigos informaciją apie lankomumą pagal lankytas dienas, apmoka vieną kartą per mėnesį šias kelionės išlaidas;
 • bedarbiui ir įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui kelionės išlaidos (išskyrus keliones miesto transportu) apmokamos pagal asmens prašyme nurodytą maršrutą ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą 1 kilometro tarifinį įkainį (39 KB), bet ne daugiau kaip 40 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per dieną;
 • apgyvendintam mokymo vietoje – atvykimo į mokymo vietą ir grįžimo pasibaigus mokymui bei vieną kartą per savaitę nuvykimo į namus ir grįžimo kelionės išlaidas;
 • privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidas pagal pateiktus šias išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Mokymosi laikotarpiu bedarbiams mokama mokymo stipendija.

Jeigu siunčiamam mokytis bedarbiui paskirta ar mokymosi metu bus skiriama nedarbo socialinio draudimo išmoka (toliau vadinama – NSDI), darbo birža siūlys užpildyti prašymą ir pasirinkti mokymo stipendijos dydį:

0,6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio arba mokymo stipendiją, prilygintą NSDI dydžiui.

Mokymo stipendijos dydis, prilygintas NSDI dydžiui, mokymosi metu nustatomas ir apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymu. Mokymo stipendijos, prilygintos NSDI dydžiui, mokėjimo laikotarpis įskaitomas į NSDI mokėjimo laikotarpį.

Išsamią informaciją apie dalyvavimo profesiniame mokyme galimybes teikia teritorinės darbo biržos.

Bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinio mokymo įgyvendinamą reglamentuoja LR Užimtumo rėmimo įstatymo 23 str., 2009 m. rugpjūčio 13 d. LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-499 patvirtintas „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas“.

Visi reikalingi dokumentai pateikti Lietuvos darbo biržos internetiniame puslapyje.

 • Administracija

  administracija

   

 • Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas

  Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091 Mob. tel. +37061564115 El-paštas: druskininkai@vzdrmc.lt Darbo laikas: Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00 Pietų pertrauka 11:45-12:15