ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS PAGAL PIRMINIO ARBA TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, BENDROJO PRIĖMIMO Į VALSTYBINĘ AR SAVIVALDYBĖS ARBA NEVALSTYBINĘ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGĄ                  

                                                                                      TVARKOS APRAŠAS

II SKYRIUS PRAŠYMŲ PRIIMTI MOKYTIS PATEIKIMAS

  1. Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis pagal Programas (toliau – Prašymas) į valstybės finansuojamas ir / ar nefinansuojamas vietas teikia, konsultuojami ir informuojami apie bendrojo priėmimo veiksmus ir rezultatus LAMA BPO informacinėje sistemoje, internetiniame tinklalapyje http://profesinis.lamabpo.lt (toliau – Sistema). Profesinio mokymo įstaigos sudaro prieigą prie kompiuterio Prašymui pateikti Stojantiesiems, neturintiems galimybės pateikti Prašymo per Sistemą.
  2. Registruodamasis Sistemoje Stojantysis pateikia vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir pasirenka prisijungimo prie Sistemos slaptažodį. Specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo turinčius Stojančiuosius, laisvės atėmimo vietose mokomus Stojančiuosius ir asmenis, mokomus pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis įgyvendinamus projektus, į Sistemą registruoja profesinio mokymo įstaigos pagal Stojančiųjų tiesiogiai joms pateiktus prašymus. Užsiregistravusiam Stojančiajam suteikiamas unikalus Sistemos vartotojo numeris.
  3. Duomenys apie Stojančiojo mokymosi pasiekimus Sistemoje gaunami iš Mokinių registro ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registrų automatiniu būdu. Tais atvejais, kai minėtų duomenų minėtuose registruose nėra, Stojantysis Aprašo 42 punkte nustatyta tvarka informuojamas, kad privalo Sistemoje pateikti dokumentų apie turimus mokymosi pasiekimus kopijas. Jeigu Stojančiojo pateikti dokumentai yra kita pavarde, nei įrašyta jo tapatybę patvirtinančiame dokumente, Stojantysis privalo Sistemoje pateikti dokumento, patvirtinančio išsilavinimo dokumente nurodytos pavardės keitimą, kopiją. Užsienyje išduoti mokymosi pasiekimų dokumentai pateikiami kartu su švietimo ir mokslo ministro įgaliotos institucijos išduota išsilavinimo pripažinimo pažyma.
  4. Stojantieji, prisijungę prie Sistemos, užpildo Sistemoje pateiktą Prašymo formą, atsakydami į formoje pateiktus klausimus, ir patvirtina pateiktų duomenų ir dokumentų tikrumą. Pageidavimai mokytis pagal programas (toliau – Pageidavimai) pasirenkami iš Sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų Programų sąrašo. Vykstant pagrindiniam priėmimui Prašyme Stojantysis įrašo iki 3 Pageidavimų į valstybės finansuojamą ar nefinansuojamą vietas, vykstant papildomam priėmimui – iki 2. Visi Pageidavimai lygiaverčiai. Pageidavimu laikomas Programos pavadinimo, jos valstybinio kodo ir Programą įgyvendinančios profesinio mokymo įstaigos, mokymo formos ir finansavimo pobūdžio (valstybės finansuojama ar nefinansuojama vieta) pasirinkimas. Prašyme taip pat turi būti pateikiama informacija apie Stojančiojo specialiuosius ugdymosi poreikius, jeigu jų turi, sveikatos atitiktį mokytis pagal atitinkamą Programą. Stojančiajam suteikiama galimybė nurodyti bendrabučio poreikį, turimą darbą ar ketinimą įsidarbinti ir kitą jam aktualią informaciją.
  5. Stojantysis iki Prašymų teikimo termino pabaigos Sistemoje prioriteto tvarka nustato savo Pageidavimų, kuriems jis, vadovaujantis Aprašo 11 punktu, pripažintas tinkamu, eiliškumą. To nepadariusiam Stojančiajam prioritetiškumas nustatomas pagal Prašyme išdėstytą Pageidavimų seką aukštesnį prioritetą suteikiant valstybės finansuojamų vietų pageidavimams, kuriems jis pripažintas tinkamu.

Susipažinti su visu dokumentu galite:

http://kitm.lt/wp-content/uploads/2018/04/priemimo-tvarka-1.pdf

Jei iškils neaiškumų, tai prasidėjus registracijai, galite kreiptis į mūsų mokymo įstaigą, mes padėsime užsiregistruoti,  tel. 8 679 70770

  • Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialas

    Vilniaus al. 30, LT-66119 Druskininkai, Tel./Faks. (8-313) 51091 Mob. tel. +37061564115 El-paštas: druskininkai@vzdrmc.lt Darbo laikas: Pirmadienį-penktadienį 7:30-16:00 Pietų pertrauka 11:45-12:15